Vegyszeres gyomirtás II. ütem


Kategória: Egyéb | Vegyszeres gyomirtás II. ütem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Árverési tájékoztató

Dokumentum megtekintése

Kategória: Egyéb | Árverési tájékoztató bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Vegyszeres gyomirtásDokumentum megtekintése

Kategória: Egyéb | Vegyszeres gyomirtás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Záró sajtóközlemény a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú projekthez

Záró sajtóközlemény

Múltunk értéke, közösségünk jövője

2022.04.26.

2022. május 1-jén zárul a Szank Községi Önkormányzat TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú, „Múltunk értéke, közösségünk jövője” című pályázat. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 43,38 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében valósult meg. 

A projektet Szank Községi Önkormányzat Móricgát, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora és Jászszentlászló települések önkormányzatával együtt valósította meg.

A szakmai munka a konzorciumban részt vevő 6 településen a közösségfejlesztési folyamatok fejlesztése érdekében közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és kérdőíves felméréssel kezdődött. Ezután a közösségi felmérés tapasztalatait összegezve elkészült a Helyi Cselekvési Terv. A projekt szakmai megvalósítására a Helyi Cselekvési Terv szerint került sor.

A pályázat keretében Szank településen 1 fő szakmai vezető és 2 fő közösségszervező foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, egy térségi kalendárium, egy helyi érték munkafüzet, és egy helytörténeti kiadvány kiadására, kulturális programok és a helyi identitást erősítő gyermektáborok megszervezésére, valamint egy közösségi kiállítás megrendezésére került sor.

Gátér településen eszközbeszerzésre, falukönyv készítésére, és a helyi érték kiállítás megrendezésére nyílt lehetőség.

Pálmonostora településen a pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzés, közösségek szomszédolása, falukönyv kiadása, és a helyi értékeket bemutató szórólapok, képeslapok kiadása, valamint egy fotófal elkészítése valósulhatott meg.

Petőfiszállás községben a projekt keretében eszközbeszerzés, tankatalógus elkészítése, tanulókörök szervezése és a helytörténeti dokumentumok gyűjtése valósult meg.

Jászszentlászlón a pályázatból eszközbeszerzésre, helytörténeti kutatásra, tankatalógus elkészítésére, tanulókörök szervezésére, helytörténeti előadások, workshopok megszervezésére nyílt lehetőség.

A pályázat keretében Móricgát településen helytörténeti előadások szervezésére, helytörténeti dokumentumok gyűjtésére, eszközbeszerzésre és szomszédoló rendezvény megszervezésére kerülhetett sor.

A projekt során 3 fő közösségfejlesztő szakemberképzésen vett részt. Jó gyakorlatok megismerése céljából a települések közösségszervezői, közösségépítésben résztvevő szakemberei belföldi és külföldi tanulmányutakon vehettek részt.

További információ kérhető:

Palotás Olga Judit, pályázati referens

Szank Községi Önkormányzat

Telefonszám: +36 77 495 087 

E-mail cím: szankgazdalkodas@t-online.hu

Honlap: https://szankmuvhaz.hu/multunk-erteke-kozossegunk-jovoje/

Kategória: Egyéb | Záró sajtóközlemény a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú projekthez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

Gátér Község Önkormányzata, mint fenntartó a Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató felvételi körzetét és az általános felvétel időpontját, továbbá a felvétel módját az alábbiak szerint határozza meg:

Az Óvoda felvételi körzete Gátér község közigazgatási területe.

Óvodai általános felvételi időpont a 2022/2023-as tanévre:

2022. május 2-án hétfő 8,00 -17,00 óráig és 2022. május 3-án, kedd 8,00 -16,00 óráig

Helye: Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató, 6111 Gátér, Petőfi S. u. 12.

 

A fenntartó a felvétel módját a nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal határozza meg. A törvényes képviselő a gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen jelen hirdetményben meghatározott dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (továbbiakban: Nkt.) 8.§ (2) bekezdés alapján:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala”) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő továbbá tartós gyógykezelés alatt áló gyermek esetében szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, hároméves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint harmadik évét be nem töltött gyermek szülője a nevelési évben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (EMMI- rendelet 20. § (2) bek.)

Az óvoda Alapító Okirata alapján ellátja a következő sajátos nevelési igényű gyerekeket is:

  • Beszédfogyatékos
  • A fejlődés egyéb pszichés zavara (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozás zavara)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata

– a gyermek TAJ kártyája

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

– a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy a gyermek oltási könyve

– ha a gyermek már részt vett szakértői bizottsági vizsgálaton, a szakértői vélemény fénymásolata

– ha van, a gyermek egészségi állapotának megállapításáról szóló szakvélemény.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2022. június 2.

Jogorvoslati lehetőség:

A jogorvoslati lehetőségre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37 – 38. §-ai az irányadók.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Tájékoztatást ad:

             Gulyásné Vida Gyöngyi

                  intézményvezető

Telefon: +3676/426-251

Gátér, 2022. március 28.

Gátér Község Önkormányzata
Mint fenntartó

Kategória: Egyéb | Hirdetmény óvodai beiratkozásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!

A kertimunka során a tűzgyújtás szabályait minden esetben be kell tartani.

Egy balul sikerült tűzgyújtással nemcsak magunkat, hanem a szomszédainkat is veszélyeztetjük.

Milyen szabályokat kell betartani:

– belterületen csak az önkormányzati rendelet által meghatározottak szerint;
– külterületen csak a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet növényi hulladékot elégetni;
– egyéb hulladék, szemét égetése TILOS;
– tűzgyújtási tilalom idején ne végezzünk égetést;
– az égetés alatt mindig tartsunk készenlétben elegendő oltóeszközt, gondoljunk a biztonságra (tűzoltó készülék, lapát, víz, esetleg védőszántás, …);
– figyeljünk a széljárásra, időjárási jelenségekre;
– SOHA ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet;
– amennyiben el szabadult a tűz, először a tűzoltókat értesítsük (112, 105)
– az égetés befejeztével alaposan győződjünk meg, hogy a tűz kialudt és nem fog visszagyulladni.

Kategória: Egyéb | Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Itthon Bács-Kiskunban

„Itthon Bács-Kiskunban” – új imázsfilm készült megyénkről A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat legújabb igazán hangulatos, színvonalas imázsfilmje a Mi megyénkről, életünk, kultúránk, hagyományaink jövőt építő villanásaiból készült. A Best Vision Team és Csenki Csaba tervezésében, kivitelezésében, számos közreműködővel a frontvonalban és a háttérben zajlott az értékteremtő munka. Érdemes megismerkedni a stábbal, az alkotókkal, a szereplőkkel a teljesség igénye nélkül, hiszen remek hírvivője sokszínű megyénknek. Fogadják és ajánlják szeretettel, az alkotóknak pedig köszönet a nívós munkáért!

Forgatókönyv: Csenki Csaba és Best Vision Team
Zeneszerző: Szirtes Edina „Mókus”
Hangmérnök: Földes Gábor
Narráció: Hajdú Melinda
Koordinátor: Mayer Andrea
Gyártásvezető: Kaszab Tibor
Fővilágosító: Kaszab Tibor
Operatőrök: Nagy László, Székely András, Kállai Márton
Colorist: Nagy László
Vágás: Best Vision Team
Külön köszönet: Bozsóky Lovasudvarnak (Kecskemét) és a ViziRájdeR kölcsönzőnek (Szelidi-tó).

A film az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült.

Köszönöm, hogy segít a népszerűsítésben!
Üdvözlettel:
*Mayer Andrea*
elnöki titkárnő

Kategória: Egyéb | Itthon Bács-Kiskunban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztató vegyszeres gyomirtásról

Dokumentum megtekintése

Kategória: Egyéb | Tájékoztató vegyszeres gyomirtásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csel Suli

Dokumentum megtekintése

Kategória: Egyéb | Csel Suli bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

MÁV értesítés rendszeres gyomirtás végzésérőlDokumentum megtekintése

Kategória: Egyéb | MÁV értesítés rendszeres gyomirtás végzéséről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva