Hirdetmény óvodai beiratkozásról

Gátér Község Önkormányzata, mint fenntartó a Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató felvételi körzetét és az általános felvétel időpontját, továbbá a felvétel módját az alábbiak szerint határozza meg:

Az Óvoda felvételi körzete Gátér község közigazgatási területe.

Óvodai általános felvételi időpont a 2022/2023-as tanévre:

2022. május 2-án hétfő 8,00 -17,00 óráig és 2022. május 3-án, kedd 8,00 -16,00 óráig

Helye: Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató, 6111 Gátér, Petőfi S. u. 12.

 

A fenntartó a felvétel módját a nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal határozza meg. A törvényes képviselő a gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen jelen hirdetményben meghatározott dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (továbbiakban: Nkt.) 8.§ (2) bekezdés alapján:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala”) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő továbbá tartós gyógykezelés alatt áló gyermek esetében szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, hároméves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint harmadik évét be nem töltött gyermek szülője a nevelési évben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (EMMI- rendelet 20. § (2) bek.)

Az óvoda Alapító Okirata alapján ellátja a következő sajátos nevelési igényű gyerekeket is:

  • Beszédfogyatékos
  • A fejlődés egyéb pszichés zavara (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozás zavara)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata

– a gyermek TAJ kártyája

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

– a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy a gyermek oltási könyve

– ha a gyermek már részt vett szakértői bizottsági vizsgálaton, a szakértői vélemény fénymásolata

– ha van, a gyermek egészségi állapotának megállapításáról szóló szakvélemény.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2022. június 2.

Jogorvoslati lehetőség:

A jogorvoslati lehetőségre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37 – 38. §-ai az irányadók.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Tájékoztatást ad:

             Gulyásné Vida Gyöngyi

                  intézményvezető

Telefon: +3676/426-251

Gátér, 2022. március 28.

Gátér Község Önkormányzata
Mint fenntartó

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.